logo

Általános szerződés feltételek:

 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy elvitel időpontja napjától visszahozatal időpontja napjáig, a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyv mellett Bérbeadó bérbe adja, bérlő pedig bérbe veszi a fent részletezett gépjárművet annak tartozékaival és alkotórészeivel együttesen.
 2. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a gépjármű műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra, a napi bérleti díjban 200 kilométer van benne (további plusz kilométer 15 forint/kilométer áron felszámítódik), illetve azért, hogy azalatt harmadik személynek a gépjárműre vonatkozólag nincs olyan joga vagy igénye, amely a használatot akadályozná, korlátozná vagy kizárná.
 3. Bérlő kijelenti, hogy a gépjárművet kipróbálta, annak teljes műszaki tulajdonságáról és kezeléséről őt Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
 4. A bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. Bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, a riasztó esetén azt bekapcsolni, a gépkocsiban értéket nem hagyni, a gépkocsival lehetőleg őrzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a gépkocsi magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.
 5. A gépkocsit kifejezetten tilos különösen:
  • másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésen nem szereplő személynek a vezetést a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül átengedni,
  • üzletszerű személy ill. teherszállításra a Bérbeadó és az illetékes közlekedési hatóság engedélye nélkül használni,
  • autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,
  • másik jármű vontatására használni, kivéve, ha Bérbeadó kifejezetten vontatás céljára adta bérbe,
  • hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni,
  • alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,
  • a Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül a gépkocsit külföldre vinni.
 6. Szerződő felek megállapodnak, hogy a napi gondozás és átvizsgálás a Bérlő feladata, minden egyéb javítás és műszaki mentés bérbeadót terheli. Műszaki meghibásodás esetén a Bérlő csak a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával végeztethet javítást, kivéve a tovább haladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítást, amikor legfeljebb 20.000,-Ft értékhatárig Bérlő is javíttathat. Ennek költségét Bérbeadó a bérleti időtartam lejártakor számla ellenében megtéríti, vagy a bérleti díjba beszámítja.
 7. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el, amennyiben Bérbeadó saját helyszínelőjét a helyszínre küldi – Őt ott megvárja. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a Bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.
 8. A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért. Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik.
 9. Szerződő felek rögzítik, hogy Bérbeadót terheli a gépjármű súlyadójának, kötelező felelősség- és CASCO biztosításának mindenkori megfizetése. Bérbeadó kijelenti, Bérlő pedig tudomásul veszi, hogy a CASCO és a biztosítás nem terjed ki a lopáskárra (kiegészítő biztosítás köthető). Erre tekintettel Bérlő vállalja megfizetni a CASCO biztosítás önrész összegét, lopáskár esetén pedig a bérletkor érvényes forgalmi értéket köteles megtéríteni a Bérbeadónak.
 10. A Bérleti díj egy hónapnál hosszabb idejű bérleti jogviszony esetén havonta előre, ellenkező esetben a bérleti időtartam kezdetéig esedékes. %berletidij%
 11. A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj stb.) a bérlőt terhelik.
 12. A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatosan.
 13. A meg nem fizetett díjak (parkolási díj, úthasználati díj, rév stb.) tekintetében Bérlő tudomásul veszi, hogy mind ezek a pótdíjjal, késedelmi kamattal és egyéb költségeivel együttesen kizárólag őt terhelik. Bérlő eközben is hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a parkoló-társaság, útkezelő és egyéb szerv részére Bérlő személyes adatait kiszolgáltassa. Amennyiben a jogi szabályozás következtében a pótdíj, bírság, késedelmi kamat stb. közvetlenül a forgalmi okmányokba bejegyzett üzembentartót terhelné, úgy ennek megfizetésének esedékessége a Bérbeadó erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 3 munkanap. Szerződő felek rögzítik, hogy utóbbi esetben Bérbeadó nem köteles ellenbizonyítás lefolytatására vagy a bírság kifogásolására. Amennyiben Bérlő elmulasztja Bérbeadó részére bejelenteni, hogy bármely díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy a Bérbeadó részére a tartozás megfizetése mellett egyszeri 5.000, -Ft + ÁFA összegű adminisztrációs költséget is köteles megtéríteni.
 14. Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és célszerű a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 30 napig megőriznie. A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.
 15. A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után a bérlő a gépkocsit kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit a bérlőtől (akár a szükséges önhatalom eszközével is élve) visszavenni, a Bérlő költségére elszállíttatni. Ugyanígy jogosult Bérbeadó a szerződést felmondani és a gépkocsit bérlőtől visszavenni, ha bérlő a fennálló tartozását a bérbeadó felszólítása ellenére sem rendezi.
 16. Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követően az általa bérelt gépkocsit a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütköző sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.
 17. Bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot és 3.000,- Ft + Áfa egyszeri késedelmi díjat tartozik fizetni.
 18. Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll.
 19. A jelen bérleti szerződést cégszerűen aláíró természetes személy egyben készfizető kezességet vállal a Bérlő Bérbeadó felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége tekintetében.
 20. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az "ismeretlen", "elköltözött", "cím elégtelen", "nem fogadta el", vagy "nem kereste" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
 21. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárfelelősség korlátlanul fogja terhelni.
 22. Bérbeadó és Bérlő kijelentik, hogy magyar állampolgárok / magyarországi székhellyel rendelkező személy, szerződéskötési képessége nem korlátozott / csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt nem áll, és ilyen helyzet bekövetkezése sem fenyegeti.
 23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és a 20/1981 (VI.19.) MT rendeletben foglaltak az irányadóak.
 24. Ha a Bérlő a bérlés időtartamától eltérően hamarabb adja le a bérelt autót, a Bérbeadó nem köteles visszatéríteni a többletnapok árát.
 25. Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg / cégszerűen aláírták.

Kapcsolat:

K-Autorent
+36/70 381-7800 vagy +36/20 368-5141
info@autokolcsonzesszeged.hu
www.facebook.com/autokolcsonzesszeged
6722 Szeged, Jósika u. 32.

Egyéb:

Bérlés feltételei
ÁSZF